packet type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu gói tin