packet switch (ps) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet switch (ps) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet switch (ps) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet switch (ps).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet switch (ps)

    * kỹ thuật

    bộ chuyển mạch gói