packet-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-ship.

Từ điển Anh Việt

  • packet-ship

    * danh từ

    xem packet-boat

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet-ship

    * kinh tế

    bưu thuyền