packet sequence number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet sequence number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet sequence number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet sequence number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet sequence number

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    số hiệu dãy bó