packet over sonet (pos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet over sonet (pos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet over sonet (pos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet over sonet (pos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet over sonet (pos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Gói qua Sonet