packet mode data (pmd) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet mode data (pmd) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet mode data (pmd) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet mode data (pmd).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet mode data (pmd)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dữ liệu chế độ gói