packet driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet driver

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bộ điều khiển gói tin

    chương trình điều khiển (truyền) bó