packet window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ bó

    cửa sổ khối dữ liệu