packet radio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet radio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet radio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet radio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet radio

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vô tuyến chuyển gói