packet identifier (pid) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet identifier (pid) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet identifier (pid) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet identifier (pid).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet identifier (pid)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    phần tử nhận dạng gói