packet-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-board.

Từ điển Anh Việt

  • packet-board

    * danh từ

    ván để cưỡi sóng