packet handling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet handling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet handling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet handling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet handling

    * kỹ thuật

    xử lý gói