packet drilling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet drilling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet drilling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet drilling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet drilling

    * kỹ thuật

    sự khoan bó thép tấm