packet-switching node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-switching node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-switching node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-switching node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet-switching node

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bó tin

    mạch chuyển gói