packet header nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet header nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet header giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet header.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet header

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phần đầu khối

    tiêu đề bó