packet over vdsl (pov) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet over vdsl (pov) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet over vdsl (pov) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet over vdsl (pov).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet over vdsl (pov)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Gói qua VDSL