packet interleaving nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet interleaving nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet interleaving giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet interleaving.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet interleaving

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự đan chéo các bó

    sự đan chéo các gói