packet-day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet-day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet-day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet-day.

Từ điển Anh Việt

  • packet-day

    * danh từ

    ngày tàu chở thư ra đi