packet caser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet caser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet caser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet caser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet caser

    * kinh tế

    máy đóng gói túi nhỏ vào thùng