packet level interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet level interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet level interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet level interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet level interface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện mức bó

    giao diện mức khối dữ liệu