packet line card (plc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

packet line card (plc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm packet line card (plc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của packet line card (plc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • packet line card (plc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    thẻ đường dây gói