jam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jam.

Từ điển Anh Việt

 • jam

  /dʤæm/

  * danh từ

  mứt

  real jam

  (từ lóng) điều khoái trá, điều hết sức thú vị

  * danh từ

  sự kẹp chặt, sự ép chặt

  sự ấn vào, sự tọng vào, sự nhồi nhét

  đám đông chen chúc, đám đông tắc nghẽn

  traffic jam: đường tắc nghẽn; giao thông tắc nghẽn

  sự mắc kẹt, sự kẹt (máy...)

  (thông tục) tình hình khó khăn, tình thế khó xử, hoàn cảnh bế tắc

  (raddiô) nhiễu (lúc thu)

  * ngoại động từ

  ép chặt, kẹp chặt

  to jam one's finger in the door: kẹp ngón tay ở cửa

  ((thường) + into) ấn vào, tọng vào, nhồi nhét, nhồi chặt

  làm tắc nghẽn (đường xá...)

  (kỹ thuật) làm mắc kẹt, kẹt chặt, hãm kẹt lại; chêm, chèn

  to jam the brake: hãm kẹt phanh lại

  (raddiô) phá, làm nhiễu (một chương trình phát thanh, làn sóng...)

  * nội động từ

  bị chêm chặt, mắc kẹt, kẹt chặt (bộ phận máy...)

  bị ép chặt, bị xếp chật ních, bị nhồi chặt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ứng tác, ứng tấu (nhạc ja)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jam

  * kinh tế

  mứt dẻo

  * kỹ thuật

  bị tắc

  chèn

  ép

  gây nhiễu

  kẹt

  làm kẹt

  làm nhiễu

  nén

  ngàm

  nhiễu

  mắc kẹt

  phá rối

  sự chẹn

  sự kẹt

  xây dựng:

  kèm chặt

  cơ khí & công trình:

  kẹt (cứng)

  hóa học & vật liệu:

  miết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • jam

  preserve of crushed fruit

  push down forcibly

  The driver jammed the brake pedal to the floor

  crush or bruise

  jam a toe

  Synonyms: crush

  interfere with or prevent the reception of signals

  Jam the Voice of America

  block the signals emitted by this station

  Synonyms: block

  get stuck and immobilized

  the mechanism jammed

  crowd or pack to capacity

  the theater was jampacked

  Synonyms: jampack, ram, chock up, cram, wad

  Similar:

  fix: informal terms for a difficult situation

  he got into a terrible fix

  he made a muddle of his marriage

  Synonyms: hole, mess, muddle, pickle, kettle of fish

  crush: a dense crowd of people

  Synonyms: press

  jamming: deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems

  Synonyms: electronic jamming

  throng: press tightly together or cram

  The crowd packed the auditorium

  Synonyms: mob, pack, pile

  obstruct: block passage through

  obstruct the path

  Synonyms: obturate, impede, occlude, block, close up

  Antonyms: free