cram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cram.

Từ điển Anh Việt

 • cram

  /kræm/

  * danh từ

  sự nhồi sọ, sự luyện thi

  đám đông chật ních

  (từ lóng) lời nói dối, lời nói láo, lời nói dóc

  * ngoại động từ

  nhồi, nhét, tống vào

  nhồi sọ; luyện thi (cho một học sinh)

  nhồi, vỗ (gà, vịt cho chóng béo)

  * nội động từ

  ních đầy bụng, ngốn, nhồi

  học luyện thi, ôn thi

  to cram for an examination

  học gạo để thi

  (từ lóng) nói dối, nói láo, nói dóc

  to cram up

  học nhồi nhét (một vấn đề)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cram

  * kinh tế

  sự nhồi

  sự nuôi vỗ

  * kỹ thuật

  chèn

  nhồi

  xây dựng:

  nhét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cram

  put something somewhere so that the space is completely filled

  cram books into the suitcase

  study intensively, as before an exam

  I had to bone up on my Latin verbs before the final exam

  Synonyms: grind away, drum, bone up, swot, get up, mug up, swot up, bone

  prepare (students) hastily for an impending exam

  Similar:

  jam: crowd or pack to capacity

  the theater was jampacked

  Synonyms: jampack, ram, chock up, wad