cram fording machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cram fording machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cram fording machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cram fording machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cram fording machine

    * kỹ thuật

    máy gấp mép

    máy uốn sóng