pack-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pack-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pack-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pack-house.

Từ điển Anh Việt

  • pack-house

    * danh từ

    kho hàng