pack together nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pack together nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pack together giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pack together.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pack together

  Similar:

  compress: make more compact by or as if by pressing

  compress the data

  Synonyms: compact

  Antonyms: decompress

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).