compact form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compact form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compact form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compact form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compact form

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sự trình bày ngắn gọn