loose nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

loose nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm loose giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của loose.

Từ điển Anh Việt

 • loose

  /lu:s/

  * tính từ

  lỏng, không chặt, chùng, không căng, không khít, rời ra, lung lay, long ra, lòng thòng

  loose hair: tóc không bím lại, tóc buông xoã

  loose sheets: những tờ giấy rời

  a loose tooth: cái răng lung lay

  a loose screw: cái ốc long ra, ốc vặn không chặt

  with a loose rein: thả lỏng dây cương; một cách phóng túng, thoải mái

  rộng lùng thùng, lùng nhùng (quần áo)

  xốp, mềm, dễ cày, dễ làm tơi (đất)

  lẻ, nhỏ (tiền)

  loose cash: tiền xu, tiền lẻ

  mơ hồ, không rõ ràng, không chính xác; không chặt chẽ, phóng (lý luận, dịch, viết văn...)

  a loose translation: sự dịch phóng; bản dịch phóng

  loose argument: lý lẽ không chặt chẽ, lý lẽ mơ hồ

  phóng đâng, phóng túng, không nghiêm, không chặt chẽ, ẩu, bừa bâi... (đạo đức, tính tình, kỷ luật...)

  loose morals: đạo đức không nghiêm

  a loose fish: kẻ phóng đãng

  a loose build; a loose make: dáng người thườn thượt

  loose handwriting: chữ viết nguệch ngoạc

  (y học) yếu, hay ỉa chảy (ruột)

  to be at a loose end

  nhàn rỗi, ăn không ngồi rồi, vô công rỗi nghề

  to break loose

  (xem) break

  to cast loose

  (hàng hải) thả dây

  to get loose from

  gỡ ra, tháo ra, thoát ra

  to have a loose tongue

  ăn nói ba hoa, nói năng bừa bãi

  to have a tile loose

  mắc bệnh loạn óc, mất trí, ngớ ngẩn

  to let (set) loose

  thả lỏng, buông lỏng, cho tự do

  to play fast and loose

  (xem) fast

  * danh từ

  sự buông lỏng, sự trút, sự tuôn ra

  to give a loose to one's feelings: trút hết tình cảm, để tình cảm tuôn ra

  to be on the loose: ăn chơi lu bù, rượu chè trai gái

  * ngoại động từ

  thả lỏng, buông lỏng, thả ra, cởi ra, tháo ra, buông ra, nới ra, làm rời ra, gỡ ra

  (hàng hải) thả (dây buộc, buồm)

  (+ at) bắn ra, phóng ra (viên đạn, mũi tên...)

  * nội động từ

  (+ at) bắn vào (ai)

  to loose hold

  buông ra, bỏ ra

  to loose someone's tongue

  làm ai mở miệng nói được, không líu lưỡi nữa

  làm cho nói ba hoa

  a few cups of alcohol loosed his tongue: vài chén rượu làm cho hắn ăn nói ba hoa

 • loose

  tự do; không chính xác, không xác định; không trù mật

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • loose

  * kinh tế

  làm tơi (bột)

  tách rời

  xốp

  * kỹ thuật

  chạy không

  chùng

  độ giơ

  không chắc

  không chặt

  không chính xác

  lỏng

  lồng không

  lỏng lẻo

  long ra

  nước đá vụn

  nước đá xay

  rời

  rời rạc

  thưa

  tự do

  xốp

  hóa học & vật liệu:

  bở

  toán & tin:

  không trù mật

  cơ khí & công trình:

  thay được

  xốp tháo được

  xây dựng:

  tơi xốp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • loose

  not compact or dense in structure or arrangement

  loose gravel

  Antonyms: compact

  (of a ball in sport) not in the possession or control of any player

  a loose ball

  not tight; not closely constrained or constricted or constricting

  loose clothing

  the large shoes were very loose

  Antonyms: tight

  not tense or taut

  the old man's skin hung loose and grey

  slack and wrinkled skin

  slack sails

  a slack rope

  Synonyms: slack

  (of textures) full of small openings or gaps

  an open texture

  a loose weave

  Synonyms: open

  not carefully arranged in a package

  a box of loose nails

  without restraint

  cows in India are running loose

  Synonyms: free

  Similar:

  free: grant freedom to; free from confinement

  Synonyms: liberate, release, unloose, unloosen

  Antonyms: confine

  unleash: turn loose or free from restraint

  let loose mines

  Loose terrible plagues upon humanity

  Synonyms: let loose

  loosen: make loose or looser

  loosen the tension on a rope

  Antonyms: stiffen

  loosen: become loose or looser or less tight

  The noose loosened

  the rope relaxed

  Synonyms: relax

  Antonyms: stiffen

  informal: not officially recognized or controlled

  an informal agreement

  a loose organization of the local farmers

  free: not literal

  a loose interpretation of what she had been told

  a free translation of the poem

  Synonyms: liberal

  lax: emptying easily or excessively

  loose bowels

  unaffixed: not affixed

  the stamp came loose

  Antonyms: affixed

  idle: lacking a sense of restraint or responsibility

  idle talk

  a loose tongue

  at large: having escaped, especially from confinement

  a convict still at large

  searching for two escaped prisoners

  dogs loose on the streets

  criminals on the loose in the neighborhood

  Synonyms: escaped, on the loose

  easy: casual and unrestrained in sexual behavior

  her easy virtue

  he was told to avoid loose (or light) women

  wanton behavior

  Synonyms: light, promiscuous, sluttish, wanton