affixed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

affixed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm affixed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của affixed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • affixed

  firmly attached

  the affixed labels

  Antonyms: unaffixed

  Similar:

  affix: attach to

  affix the seal here

  Synonyms: stick on

  append: add to the very end

  He appended a glossary to his novel where he used an invented language

  Synonyms: add on, supplement, affix

  affix: attach or become attached to a stem word

  grammatical morphemes affix to the stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).