append nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

append nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm append giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của append.

Từ điển Anh Việt

 • append

  /ə'pend/

  * ngoại động từ

  treo vào

  cột vào, buộc vào, nối vào, chấp vào

  to append something to another: chấp vật gì với vật khác

  gắn vào; viết thêm vào; đóng (dấu), áp (triện...); ký tên

  to append one's signature to a document: ký tên vào một văn kiện

  to append a seal: đóng dấu

 • append

  (Tech) phụ thêm, thêm; nối kết

 • APPEND

  (Tech) tìm tập tin thường (chỉ thị)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • append

  * kinh tế

  đóng (dấu)

  ký (tên)

  viết thêm vào

  * kỹ thuật

  chắp nối

  cột

  nối thêm

  treo

  toán & tin:

  cộng thêm

  nối thêm dữ liệu

  xây dựng:

  kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • append

  add to the very end

  He appended a glossary to his novel where he used an invented language

  Synonyms: add on, supplement, affix

  fix to; attach

  append a charm to the necklace

  Synonyms: tag on, tack on, tack, hang on

  Similar:

  add: state or say further

  `It doesn't matter,' he supplied

  Synonyms: supply