appendicitis obliterans nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appendicitis obliterans nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appendicitis obliterans giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appendicitis obliterans.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • appendicitis obliterans

    * kỹ thuật

    y học:

    viêm tắc ruột thừa