tack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tack.

Từ điển Anh Việt

 • tack

  /tæk/

  * danh từ

  đồ ăn

  đinh đầu bẹt; đinh bấm

  đường khâu lược

  (hàng hải) dây néo góc buồm

  (hàng hải) đường chạy (của thuyền buồm dựa theo chiều gió)

  (nghĩa bóng) đường lối, chính sách, chiến thuật ((thường) là khác với đường lối chính sách, chiến thuật trước đó)

  on the right tack: theo đường lối đúng

  to come down to brass tacks

  (xem) brass

  * ngoại động từ

  đóng bằng đinh đầu bẹt, đóng bằng đinh bấm

  to tack the carpet down: đóng thấm thảm vào sàn nhà

  khâu lược, đính tạm

  (hàng hải) đôi đường chạy, trở buồm (của thuyền)

  * nội động từ

  trở buồm để lợi gió (thuyền buồm)

  thay đổi đường lối, thay đổi chính sách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tack

  * kinh tế

  khế ước thuê mướn ruộng đất (ở Xcốt-len)

  điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chánh)

  điều khoản bổ sung (kèm sau đề án về tài chính)

  giàn

  khế ước thuê mướn ruộng đất (ở Scốt-len)

  ngăn

  thuê mướn ruộng đất

  * kỹ thuật

  bulông

  chốt

  chốt định vị

  đinh bấm

  đinh đầu bẹt

  đinh lớn

  đinh mũ

  đinh rệp

  đinh to đầu

  kẹp chặt

  lèo

  nút bấm

  sự kẹp chặt (để hàn)

  trở buồm

  xây dựng:

  bấm

  găm

  hóa học & vật liệu:

  chất dính

  độ dính chưa khô

  cơ khí & công trình:

  đinh móc chữ T

  đinh nhỏ

  dính tạm

  sự gá tạm

  giao thông & vận tải:

  đổi hướng chạy (thuyền buồm)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tack

  the heading or position of a vessel relative to the trim of its sails

  a short nail with a sharp point and a large head

  (nautical) the act of changing tack

  Synonyms: tacking

  sailing a zigzag course

  fasten with tacks

  tack the notice on the board

  turn into the wind

  The sailors decided to tack the boat

  The boat tacked

  Synonyms: wear round

  Similar:

  stable gear: gear for a horse

  Synonyms: saddlery

  sheet: (nautical) a line (rope or chain) that regulates the angle at which a sail is set in relation to the wind

  Synonyms: mainsheet, weather sheet, shroud

  assemble: create by putting components or members together

  She pieced a quilt

  He tacked together some verses

  They set up a committee

  Synonyms: piece, put together, set up, tack together

  Antonyms: disassemble

  baste: sew together loosely, with large stitches

  baste a hem

  append: fix to; attach

  append a charm to the necklace

  Synonyms: tag on, tack on, hang on

  interchange: reverse (a direction, attitude, or course of action)

  Synonyms: switch, alternate, flip, flip-flop