piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece.

Từ điển Anh Việt

 • piece

  /pi:s/

  * danh từ

  mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc...

  a piece of paper: một mảnh giấy

  a piece of wood: một mảnh gỗ

  a piece of bread: một mẩu bánh mì

  a piece of land: một mảnh đất

  a piece of chalk: một cục phấn

  to break something to pieces: đạp vỡ cái gì ra từng mảnh

  bộ phận, mảnh rời

  to take a machine to pieces: tháo rời máy ra, tháo máy thành từng mảnh rời

  (thương nghiệp) đơn vị, cái, chiếc, tấm cuộn (vải); thùng (rượu...)

  a piece of wine: một thùng rượu vang

  a piece of wallpaper: một cuộn giấy dán tường (12 iat)

  to sell by the piece: bán cả tấm, bán cả cuộn

  a tea-service of fourteen pieces: một bộ trà mười bốn chiếc

  a piece of furniture: một cái đồ gỗ (bàn, tủ, giường...)

  bức (tranh); bài (thơ); bản (nhạc); vở (kịch)

  a piece of painting: một bức tranh

  a piece of music: một bản nhạc

  a piece of poetry: một bài thơ

  khẩu súng, khẩu pháo; nòng pháo

  a battery of four pieces: một cụm pháo gồm bốn khẩu

  quân cờ

  cái việc, lời, dịp...

  a piece of folly: một việc làm dại dột

  a piece of one's mind: một lời nói thật

  a piece of impudence: một hành động láo xược

  a piece of advice: một lời khuyên

  a piece of good luck: một dịp may

  đồng tiền

  crown piece: đồng cu-ron

  penny piece: đồng penni

  piece of eight: đồng pơzô (Tây ban nha)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhạc khí

  (từ lóng) con bé, thị mẹt

  a pretty piece: con bé kháu, con bé xinh xinh

  a saucy piece: con ranh hỗn xược

  to be all of a piece

  cùng một giuộc; cùng một loại

  to be of a piece with

  cùng một giuộc với; cùng một loại với

  to be paid by the piece

  được trả lương theo sản phẩm

  to go to pieces

  (xem) go

  in pieces

  vở từng mảnh

  to pull (tear) something to pieces

  xé nát vật gì

  to pull someone to pieces

  phê bình ai tơi bời, đập ai tơi bời

  * ngoại động từ

  chấp lại thành khối, ráp lại thành khối

  nối (chỉ) (lúc quay sợi)

  * nội động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (tiếng địa phương) ăn vặt, ăn quà

  to piece on

  chắp vào, ráp vào

  to piece something on to another: chắp vật gì vào một vật khác

  to piece out

  thêm vào, thêm thắt vào

  chắp lại thành, đúc kết thành (câu chuyện, lý thuyết)

  to piece together

  chắp lại với nhau, ráp lại vào nhau

  to piece up

 • piece

  mẩu, phần

  p. of money đồng tiền

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piece

  * kinh tế

  cái

  chiếc

  cục

  cuộn (vải)

  luống

  mảnh

  miếng

  món

  tấm

  tấm (đơn vị dùng để đếm đồ vật)

  tấm (đơn vị dùng để đếm đồ vật, )

  thùng (rượu vang) đống

  tờ

  * kỹ thuật

  bộ phận

  đoạn

  khu vực

  khúc

  mảnh

  mẫu

  miếng (kính tấm)

  một chiếc

  phần

  vùng

  hóa học & vật liệu:

  mẩu

  toán & tin:

  mẩu, phần

  xây dựng:

  một cục

  một tấm

  một thanh

  một thỏi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • piece

  a separate part of a whole

  an important piece of the evidence

  an item that is an instance of some type;

  he designed a new piece of equipment

  she bought a lovely piece of china

  an instance of some kind

  it was a nice piece of work

  he had a bit of good luck

  Synonyms: bit

  an artistic or literary composition

  he wrote an interesting piece on Iran

  the children acted out a comic piece to amuse the guests

  a serving that has been cut from a larger portion

  a piece of pie

  a slice of bread

  Synonyms: slice

  a distance

  it is down the road a piece

  join during spinning

  piece the broken pieces of thread, slivers, and rovings

  repair by adding pieces

  She pieced the china cup

  Synonyms: patch

  Similar:

  part: a portion of a natural object

  they analyzed the river into three parts

  he needed a piece of granite

  musical composition: a musical work that has been created

  the composition is written in four movements

  Synonyms: opus, composition, piece of music

  firearm: a portable gun

  he wore his firearm in a shoulder holster

  Synonyms: small-arm

  objet d'art: a work of art of some artistic value

  this store sells only objets d'art

  it is not known who created this piece

  Synonyms: art object

  while: a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

  he was here for a little while

  I need to rest for a piece

  a spell of good weather

  a patch of bad weather

  Synonyms: spell, patch

  slice: a share of something

  a slice of the company's revenue

  man: game equipment consisting of an object used in playing certain board games

  he taught me to set up the men on the chess board

  he sacrificed a piece to get a strategic advantage

  patch: to join or unite the pieces of

  patch the skirt

  assemble: create by putting components or members together

  She pieced a quilt

  He tacked together some verses

  They set up a committee

  Synonyms: put together, set up, tack, tack together

  Antonyms: disassemble

  nibble: eat intermittently; take small bites of

  He pieced at the sandwich all morning

  She never eats a full meal--she just nibbles

  Synonyms: pick