piece mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece mark

    * kỹ thuật

    dấu hiệu nhận dạng