piece rates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece rates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece rates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece rates.

Từ điển Anh Việt

  • Piece rates

    (Econ) Thu nhập tính theo sản phẩm.

    + Xem COMPENSATION RULES.