piece accent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece accent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece accent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece accent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece accent

    * kỹ thuật

    dấu nhấn chi tiết

    dấu trọng âm chạy

    dấu trọng âm ghép