piece of leather nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece of leather nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece of leather giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece of leather.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piece of leather

    a separate part consisting of leather

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).