piece-worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-worker.

Từ điển Anh Việt

  • piece-worker

    /'pi:s,wə:kə/

    * danh từ

    công việc trả theo khối lượng sản phẩm