piece-work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-work.

Từ điển Anh Việt

 • piece-work

  /'pi:swə:k/

  * danh từ

  công việc trả theo lối lượng sản phẩm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piece-work

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  công (theo) sản phẩm

  hóa học & vật liệu:

  công việc từng phần