piece wages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece wages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece wages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece wages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece wages

    * kinh tế

    lương sản phẩm