piece of eight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece of eight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece of eight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece of eight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • piece of eight

    an old silver Spanish coin; worth 8 reales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).