piece-wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-wage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece-wage

    * kỹ thuật

    lương (theo) sản phẩm