piece-goods nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-goods nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-goods giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-goods.

Từ điển Anh Việt

 • piece-goods

  /'pi:sgudz/

  * danh từ

  tấm hàng dệt (vải, lụa...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • piece-goods

  * kinh tế

  hàng dệt (có dạng tấm hay mảnh...)

  hàng mảnh

  hàng tấm

  hàng vải