piece of news nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece of news nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece of news giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece of news.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece of news

    * kinh tế

    mảng tin