pieceworker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pieceworker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pieceworker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pieceworker.

Từ điển Anh Việt

  • pieceworker

    * danh từ

    người làm công việc ăn lương theo sản phẩm, người hưởng lương khoán sản phẩm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pieceworker

    * kinh tế

    công nhân hưởng lương theo sản phẩm