piece-to-piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-to-piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-to-piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-to-piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece-to-piece

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ghép chắc vào