piecer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piecer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piecer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piecer.

Từ điển Anh Việt

  • piecer

    /'pi:sə/

    * danh từ

    người nối chỉ (lúc quay sợi)