piece wage system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece wage system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece wage system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece wage system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece wage system

    * kinh tế

    chế độ trả lương theo sản phẩm