piece stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece stone

    * kỹ thuật

    đá khối

    đá tảng