piece-rate system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

piece-rate system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm piece-rate system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của piece-rate system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • piece-rate system

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp giá khoán